Piotr Zimmerman

Li­cen­cjo­no­wa­ny do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny, Pre­zes Za­rzą­du Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. Za­ło­ży­ciel i part­ner kan­ce­la­rii Zim­mer­man i Wspól­ni­cy sp.k.

Ce­nio­ny eks­pert z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i re­struk­tu­ry­za­cji. Li­der w spe­cja­li­za­cji Pra­wo upa­dło­ścio­we i na­praw­cze w ran­kin­gu Kan­ce­la­rii Praw­ni­czych Rzecz­po­spo­li­tej od 2008r. Współ­twór­ca no­we­go Pra­wa Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go. By­ły sę­dzia są­dów upa­dło­ścio­wych w War­sza­wie i Sz­cze­ci­nie, wie­lo­let­ni sę­dzia-komisarz w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych w Pol­sce.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w re­pre­zen­to­wa­niu dłuż­ni­ków w po­stę­po­wa­niach zmie­rza­ją­cych we wszyst­kich zna­nych pra­wu pro­ce­du­rach do za­war­cia ukła­du.

Moje prelekcje

03.03.2017

Jak budować z sukcesem kancelarię butikową

Piotr Zimmerman

Li­cen­cjo­no­wa­ny do­rad­ca re­struk­tu­ry­za­cyj­ny, Pre­zes Za­rzą­du Zim­mer­man Fi­li­piak Re­struk­tu­ry­za­cja S.A. Za­ło­ży­ciel i part­ner kan­ce­la­rii Zim­mer­man i Wspól­ni­cy sp.k.

Ce­nio­ny eks­pert z za­kre­su pra­wa upa­dło­ścio­we­go i re­struk­tu­ry­za­cji. Li­der w spe­cja­li­za­cji Pra­wo upa­dło­ścio­we i na­praw­cze w ran­kin­gu Kan­ce­la­rii Praw­ni­czych Rzecz­po­spo­li­tej od 2008r. Współ­twór­ca no­we­go Pra­wa Re­struk­tu­ry­za­cyj­ne­go. By­ły sę­dzia są­dów upa­dło­ścio­wych w War­sza­wie i Sz­cze­ci­nie, wie­lo­let­ni sę­dzia-komisarz w naj­więk­szych po­stę­po­wa­niach upa­dło­ścio­wych w Pol­sce.

Po­sia­da bo­ga­te do­świad­cze­nie w re­pre­zen­to­wa­niu dłuż­ni­ków w po­stę­po­wa­niach zmie­rza­ją­cych we wszyst­kich zna­nych pra­wu pro­ce­du­rach do za­war­cia ukła­du.